Bizottságok

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének állandó bizottságai, azok létszáma és fontosabb feladatai

Bizottságok száma :  2

1. Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Bizottság (3 tagú)

2. Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális (5 tagú)

Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Bizottság feladatai:  

Tagok:
Oláh Lajos Sándorné - elnök
Csikós Gábor - tag
Andrusik Anita - tag                         

 • Javaslatot tesz a polgármesterrel, alpolgármesterrel és képviselővel kapcsolatos összeférhetetlenség és méltatlanság kimondására a képviselő-testületnek.

 • Javaslatot tesz a polgármester esetleges jutalmazására a képviselő-testületnek.

 • Lebonyolítja a testületi üléseken a titkos szavazást, jegyzőkönyvet készít róla és kihirdeti a szavazás eredményét.

 • Szükség szerint véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket.

 • Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát a 2001. évi CII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 • Település rendezési terv véleményezése és a kialakított vélemény ismertetése a képviselő-testülettel.

 • Az önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (növekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

 • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

 • Vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képviselő-testülettel. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

 • Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérére.

 • Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítési feltételeire.

 • Javaslatot tesz költségvetési szerv alapítására, annak gazdálkodási jogkörére, alaptevékenység keretében ellátandó feladatára és kiegészítő vállalkozási tevékenységre.

Az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság feladatai:

Tagok:
Véróné Erzsiák Beáta - elnök
Andrusik Anita - tag
Varga Péter - tag
Dupsi Zoltán- tag
Zsikai Rajmund Péterné -tag

A. Véleményezi:

 • az önkormányzati szociális intézményeinek létesítésére, működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket,

 • a szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket,

 • az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét,

 • a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és előterjesztéseket,

 • a szociális intézmény vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre,

 • a község területén működő szociális intézmények munkáját,

 • háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi orvosi körzetek kialakítását,

 • az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat,

 • az önkormányzati szociális intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat,

 • az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés megkötését a működtetési jog jogosultjának változása esetén,

 • az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat,

 • az önkormányzat költségvetésének oktatással, kultúrával, turisztikával, ifjúsági és sport ügyekkel összefüggő részét,

B. Figyelemmel kíséri

 • a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, közreműködik annak szervezésében, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében.

 • Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára.

 • Részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi, szociális célú pályázatok elbírálásában.

 • Figyelemmel kíséri és elemzi a községben élők szociális helyzetének alakulását, a gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív szervezetekkel.

 • Az önkormányzati szociális hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések tekintetében előkészítő, véleményező és javaslattevő munkát végez.

 • Segíti a beteg-, szociális-, gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.

C. Dönt a képviselő-testület által a hatáskörébe utalt ügyekben.  

D. Javaslatot tesz a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központban fizetendő személyi térítési díjak mértékére.