Tájékoztatás a 2019. évi szociális tüzelőanyag juttatásról

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 14/2019. (VII.30.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt barnakőszént biztosít, kérelem alapján, az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:  

I. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, nem haladja meg.

II. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg minden 65 életévet betöltött kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, nem haladja meg.

III. A tüzelőanyag támogatás mennyisége maximum 10 q szén lehet háztartásonként.

IV. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az ellátás iránti kérelmeket 2019. november 15. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársánál, Harangozó Zoltán ügyintézőnél. A határidő jogvesztő!

V. A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség. Kérjük, hogy 2019. november 15. napig a kérelmüket terjesszék elő és a lehetőségről tájékoztassák rokonaikat, ismerőseiket és szomszédaikat.

Csanádapáca, 2019. 09. 27.

                                                                                     Oláh Kálmán s.k.
                                                                                       polgármester