Szociális tüzelő támogatás 2016

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, nem haladja meg.

Az igénylők közül előnyben kell részesíteni aki

 a) közüzemi díj támogatásra, mint települési támogatásra jogosult, vagy

 b) aktív korúak ellátására, vagy

 c) időskorúak járadékára jogosult vagy

 d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Nem állapítható meg tüzelőanyag támogatás:

 a) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

 b) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely szénnel egyáltalán nem fűthető.

 c) annak a kérelmezőnek, akinek az Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozása van.

Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél kell előterjeszteni, a külön erre rendszeresített formanyomtatványon.

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A kérelmet 2016. november 2. napjától - 2016. november 30. napig lehet benyújtani.

A támogatási kérelmeket a szociális bizottság bírálja el, átruházott hatáskörben.

 

                                                                                                                            Oláh Kálmán
                                                                                                                            polgármester

 

Fájl: