Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. március 26-tól 2022. március 25-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. A Gyöngyfüzér Szociális Szoláltató Központ Intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyei feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontjában előírt felsőfokú képesítés,,
 • 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • A pályázó részletes, fényképes önéletrajza,
 • Motivációs levél,
 • A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga,
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozta arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret,
 • „B” kategóriás jogosítvány megléte,
 • Szociális alap- és szakellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikáció,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,
 • Kiváló szintű empátia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lipták Péter jegyző nyújt, a 06-68-520-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2310/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

vagy

 • Személyesen: Oláh Kálmán , Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1/A.§ -ában foglaltakra tekintettel a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által összehívott szakértői bizottság véleményezi. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt - várhatóan - a 2016. decemberi soros ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.csanadapaca.hu - 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója szolgálati lakást nem tud biztosítani a nyertes pályázó részére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadapaca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 31.