Meghívó

HIRDETMÉNY

Alulírott, Mészáros Norbert Krisztián, mint a Csanádapácai Földtulajdonosi Közösség Közös Képviselője

földtulajdonosi gyűlést hívok össze.

A földtulajdonosi gyűlés helye: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért 75. (Művelődési Ház)

A földtulajdonosi gyűlés ideje: 2017.03.09. (csütörtök) 17 óra

A földtulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:

Döntés

  1. Pénzügyi beszámoló megtárgyalása
  2. Beruházások megtárgyalása
  3. Egyebek

A földtulajdonosi gyűlésen, a vadászterületen igazoltan földtulajdonnal rendelkezők, illetve ilyen személyek írásba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselői vehetnek részt. A meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a 14/2016. (III. 2.) FM rendelettel, valamint a 41/2016. (VI. 22.) FM rendelettel módosított 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a Vtv. végrehajtási rendelete) 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak.

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként – ez vonatkozik a személyesen megjelenő földtulajdonosokra és a meghatalmazást aláíró, és magukat meghatalmazottal képviseltető földtulajdonosokra is – el kell fogadni:

  1. az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát
  2. az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát
  3. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot
  4. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt
  5. az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással, számítógépes hálózattal, adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott, nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a módosított Vhr. megállapítja, hogy vadászterületnek minősülő ingatlan esetében, ingatlanonként (helyrajzi számonként) csak egy személy tehet érvényes jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről, tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak (abban az esetben, ha az érintettnek 50 %-os tulajdoni hányadot meghaladó a tulajdona, vagy 50 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező földtulajdonosok írják alá a meghatalmazást, akkor nyilván a szótöbbséget meglévőnek kell tekinteni).

Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintően tehet jognyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad 50% alatt van, vagy a meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának 50%-át, akkor az ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot tenni.

Kelt Csanádapáca, 2017.02.01.

 

                                                                                              Mészáros Norbert Krisztián

                                                                                                       közös képviselő