TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 - Termelői piactér kialakítása Csanádapáca településen

Projekt címe, azonosító száma:

"Termelői piactér kialakítása Csanádapáca településen című, TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 számú" projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 96.006.800 Ft.
Kedvezményezett: CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 12. 31.

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

A projekt célja:

Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlan Csanádapáca belterületén, a község központjában, a főtér és a főutca kereszteződésében, a Polgármesteri Hivatal és a templom szomszédságában található. Az 1648 m2-es saroktelek utcafrontjára épült felépítmény hagyományos szerkezetű, hasznos alapterülete 508 m2. A meglévő épület Csanádapácán a Szent Gellért utca 17. szám alatt található. Jelenleg zöldségraktár funkcióval üzemel. Az épületet az 1900-as évek elején építették, jelenleg a gázbekötés nem megoldott, az épület régi fűtését adó vegyes tüzelésű kazán nem üzemképes. Az épületben az elektromos áram jelenleg ki van kötve. A szennyvízelvezetés módja egyéni meglévő derítő aknába történt.

A projekt során az épület teljes felújításon fog átesni, hiszen az új funkciókat (tárolás, raktározás, árusítási helyek és piac) csak a teljes felújítás által képes ellátni. Az épület felújításához szükséges beavatkozások pontokba szedve: - falszárítás és vakolatjavítás - homlokzati és lábazati hőszigetelés, vékony vakolás, festés - homlokzati nyílászárók cseréje - födém hőszigetelés - tetőfedés (cserépfedés) cseréje - bádogos szerkezetek cseréje - épületgépészet komplett kialakítása korszerűsítés - belső padlóburkolatok és falburkolatok teljes cseréje - belső vakolt falfelületek javítása, újrafestése.

A projekt keretében egy vásárcsarnok jellegű épület kialakítása történik meg. A vásárcsarnok tulajdonképpen egy zárt épület, mely alkalmas zártsorú beépítésű telekre való elhelyezésre is illetve olyan szituációban elhelyezni, mikor a település a piacát nem köztérként használja. A „vásárcsarnok” épületben három különböző funkciót helyeztünk el, két sorban árusító helyeket padokkal, melyek közül az egyik lehet kétoldalas, egy vizesblokkot férfi és női wc-vel, a női akadálymentesített, és egy nagyobb helységet a gépészetnek, mely tároló is egyben.

A tároló helység intenzívebb szigeteléssel hűtött tárolóként is működik. A vásárcsarnok belső tere emelt légterű, vízszintes födéme nincsen, látszik a tetőszerkezet. Homlokzata homogén faszerkezet, mely illeszkedik bármely települési utcaképbe.

Az épület jelenleg üzemen kívül van helyezve, így semmilyen bevétel nem származik belőle az önkormányzatnak, valamint közüzemi költségek sem merülnek fel (se áram, se víz, se gáz nincs bekötve az épülethez). A beruházást követően ezekkel a működési költségekkel számolni kell, a kiadások nagy részét ezek a költségek fogják kitenni. Területbérlet vagy raktárbérlet nincs, hiszen az épület az önkormányzat tulajdonát képezi. A projekt során a helyi termelők (az önkormányzat részéről a Start-közmunkaprogram keretében) megtermelt zöldségeket (tök, paprika, cukkini, cékla, burgonya, hagyma, répa, padlizsán, kelkáposzta, káposzta, karalábé, karfiol, stb.) helypénz fizetése nélkül, ingyenesen tudják árusítani, míg a külső (vagy vándor) árusoktól bérleti díjat fognak szedni.

Csanádapáca községében a Kakasfesztivál és a Búcsú kiemelt időszaknak számít az árusítás és a helyi piac szempontjából. Napjainkban a heti rendszerességű piac nem a projekt során felújításra kerülő épületben, hanem az azzal szembeni buszforduló parkolójában kerül sor, ahol lehet ruhát, tojást, mézet, virágot, zöldségeket vásárolni.

A közvetlen célok közé soroljuk az alábbiakat:

- a helyi termelők és mezőgazdasági vállalkozók vagy vállalkozni vágyók támogatása érdekében az értékesítés körülményeinek javítása,

- a helyi lakosok illetve látogatók körében a helyi piac népszerűsítése.

A projekt a következő közvetett célok elérését tartja szem előtt:

- a közétkeztetés és a fogyasztók helyi termékekkel való ellátásának biztosítása,

- a munkanélküliségi ráta csökkentésének és az aktivitási ráta növelésének ösztönzése.

A következő részcélokat érinti a projektünk: - helyi gazdaságfejlesztés: a piac létrehozása, beindítása beindít egy folyamatot, amely a helyben termelt áruk helyben való értékesítését és fogyasztását célozza meg. A járulékos hasznai ennek a folyamatnak: alacsony szállítási költség és környezetterhelés, helyben maradó jövedelem és haszon, magas szintű bizalmi faktor a fogyasztók körében (könnyen ellenőrizhető a helyi termelő és a portékájának a minősége), stb. - perifériális helyzetű térségek megtartó erejének megteremtése: a település perifériás térségben helyezkedik el, amely minden hátrányát elszenvedni ezen tény hatásainak. A projekt egyik szándéka, hogy kihasználva az országhatár közelségét lehetőség nyílik a romániai fogyasztók idecsábítására is.

Az 1. mérföldkőben megvalósult feladatok

A projekt vonatkozásában a tervezési feladatokra az eredményes beszerzés lezajlott, tervezési szerződés megköttetett, a tervezési feladatok lezárultak. Tárgyi projekt keretében végzett fejlesztés nem engedélyköteles beruházás, melyről a tervezői nyilatkozat a műszaki dokumentáció részeként csatolásra került. A Közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges tervdokumentáció elkészült, a produktumot jelen beszámoló mellékleteként csatoltuk. A projektre vetített tájékoztatás és nyilvánossági kötelmek a KTK Útmutató, valamint a Felhívás mellékletét képező „kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” dokumentumok figyelembe vételével aktualizálásra kerültek. Ennek alátámasztásaként az eredményes beszerzés nyertes ajánlat és a megkötött vállalkozói szerződés csatolásra került. A tájékoztatás és nyilvánosság produktumok csatolásra kerültek. A TSZ kötés során a konzorciumi megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására a konzorciumi tagok között megkötésre került. A projekt 2017.08.01. napi kezdő napjától a Projektmenedzsment szervezet a feladatellátást végző munkavállalókkal az alkalmazási iratokat megkötötte, a menedzsmenti feladatellátás és bérkifizetés folyamatos. A projekt vonatkozásában a PM feladatellátást végző konzorciumi tag részéről 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 3 fő projektasszisztens került foglalkoztatásra.

A 2. mérföldkőben megvalósult feladatok

Tárgyi projekt vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lefolyatására vonatkozó tevékenység beszerzési eljárása sikeresen lezárult, a vonatkozó megbízási szerződés megköttetett. A projekt vonatkozásában megindított és lefolytatott 2 közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az eredménytelenség oka: Mindkét esetben a legelőnyösebb beérkezett ajánlat is meghaladta a kivitelezésre rendelkezésre álló, hatályos TSZ szerinti költségkeretet. Ezt követően Kedvezményezett kezdeményezte az RFP-2018-10 szerinti műszaki szakmai tartalom módosítást a kialakult helyzet kezelésére, amely a KSZ részére benyújtásra került. A műszaki szakmai tartalom csökkentésre vonatkozó 7. módosítási igényt a KSZ elfogadta, az ahhoz kapcsolódó 2. TSZ módosítás 2018.11.12. nappal lépett hatályba. A módosított műszaki szakmai tartalomra kiírt 3. közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, melyről a szabályossági tanúsítvány kiállításra került. A kivitelezői szerződés 2019.01.17. napon megköttetett, hatályba lépett. A lefolytatott közbeszerzési eljárások alátámasztó dokumentációja, az érkezett szabályossági tanúsítvány, továbbá a megkötött kivitelezői szerződés benyújtásra került. Az eredményes közbeszerzési eljárásra vonatkozó EPTK adatlapi rögzítés a tárgyi projekt vonatkozásában a szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg megtörtént. A projekt 2017.08.01. napi kezdő napjától a Projektmenedzsment szervezet a konzorciumi megállapodás szerinti feladatait folyamatosan ellátta.

A 3. mérföldkőben megvalósult feladatok

Tárgyi projekt vonatkozásában a 3. lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezői szerződés megkötésre került, a munkaterület átadás-átvétel 2019.01.24. napon megtörtént. Kivitelező a bontási munkálatok mellett megkezdte a kiviteli tervdokumentáció elkészíttetését. Főkedvezményezett 2019.03.08. napon szakhatósági szemlét hívott össze, melynek megállapítása alapján a tervek vártnál nagyobb mértékű átdolgozása vált szükségessé. Emiatt a tervezésre vonatkozó befejezési határidő módosítására a kivitelezői szerződés 1. sz. módosítására került sor, a kapcsolódó SSO utóellenőrzés lezárult. A kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően a műszaki szakmai tartalom módosítása vált szükségessé az akkori szerződés adatlapban foglaltakhoz képest, melynek Fő kedvezményezett a 13. módosítási igény benyújtásának keretében tett eleget. A módosítási igényt a MÁK/KSZ elfogadta. A műszaki módosítás eredményeként a munkanemek szerinti kivitelezői költségvetés aktualizálása végett a kivitelezői szerződés további, 2. sz. módosítása vált szükségessé, amely szintén megköttetett. A kapcsolódó újabb szerződés módosítás SSO utóellenőrzése jelenleg folyamatban van. A kivitelezési munka az eljárásrendi folyamatoktól függetlenül tervek szerint zajlott, a 25%-os készültség a 2. sz. kivitelezői szerződés módosítás hatályba lépését követően, 2019.07.22. napon került leigazolásra. Benyújtásra kerültek a 25%-os készültséget igazoló alátámasztó dokumentumok. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság adatlap a projekt vonatkozásában első ízben kitöltésre kerül, a kapcsolódó alátámasztó dokumentáció újbóli benyújtása mellett. A projekt 2017.08.01. napi kezdő napjától a Projektmenedzsment szervezet a konzorciumi megállapodás szerinti feladatait folyamatosan ellátta.

A 4. mérföldkőben megvalósult feladatok

A kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően a műszaki szakmai tartalom módosítása vált szükségessé az akkori szerződés adatlapban foglaltakhoz képest. A MÁK/KSZ részére benyújtott módosítási igény elfogadásra került, a műszaki módosítás eredményeként a munkanemek szerinti kivitelezői költségvetés aktualizálása végett a kivitelezői szerződés további, 2. sz. módosítása vált szükségessé, amely szintén megköttetett. A kapcsolódó újabb szerződés módosítás SSO utóellenőrzése lezajlott, a MÁK/KSZ kiállította a szerződés módosításhoz kapcsolódó szabályossági tanúsítványt. A kivitelezési munka az eljárásrendi folyamatoktól függetlenül tervek szerint zajlott, az 50%-os készültség a 2. sz. kivitelezői szerződés módosítás hatályba lépését követően, 2019.07.25. napon került leigazolásra és benyújtásra kerültek az 50%-os készültséget igazoló alátámasztó dokumentumok is. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság adatlap a projekt vonatkozásában kitöltésre került, a kapcsolódó alátámasztó dokumentációk a korábbi szakmai beszámolók keretében benyújtásra kerültek. A projekt 2017.08.01. napi kezdő napjától a Projektmenedzsment szervezet a konzorciumi megállapodás szerinti feladatait folyamatosan ellátta.

Az 5. mérföldkőben megvalósult feladatok

A projekt keretében folytatott kivitelezési munka az eljárásrendi folyamatoktól függetlenül a tervek szerint zajlott, a 75%-os készültség a 2. sz. kivitelezői szerződés módosítás hatályba lépését követően, 2019.07.31. napon került leigazolásra. A kivitelezői szerződés módosításával kapcsolatosan keletkezett alátámasztó dokumentumok a korábbi, 4. szakmai beszámoló keretében benyújtásra kerültek. Jelen szakmai beszámoló mellékleteként benyújtásra kerültek a 75%-os készültséget igazoló alátámasztó dokumentumok. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság adatlap a projekt vonatkozásában kitöltésre került. A projekt 2017.08.01. napi kezdő napjától a Projektmenedzsment szervezet a konzorciumi megállapodás szerinti feladatait folyamatosan ellátta.

A 6. mérföldkőben megvalósult feladatok

A projekt keretében folytatott kivitelezési munka az eljárásrendi folyamatoktól függetlenül a tervek szerint zajlott, a 100%-os készültség a 2. sz. kivitelezői szerződés módosítás hatályba lépését követően elérésre került, a műszaki átadási-átvételi eljárás 2019.07.31. napra került kitűzésre. A műszaki átadás-átvételi eljárás során hiánypótlási, javítási munkák kerültek a kivitelező részére előírásra. Az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás 2019.09.26. nappal zárult le. A kivitelezői szerződés módosításával kapcsolatosan keletkezett alátámasztó dokumentumok a korábbi, 4. szakmai beszámoló keretében benyújtásra kerültek. Jelen szakmai beszámoló mellékleteként benyújtásra kerülnek a 100%-os készültséget igazoló alátámasztó dokumentumok.
A műszaki ellenőri feladatellátás az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásával befejeződtek. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság adatlap a projekt vonatkozásában kitöltésre kerül, a kapcsolódó alátámasztó dokumentációk a korábbi szakmai beszámolók keretében benyújtásra kerültek. A projekt 2017.08.01. napi kezdő napjától a Projektmenedzsment szervezet a konzorciumi megállapodás szerinti feladatait folyamatosan ellátta.