TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013 - Csanádapácai Védőnői Szolgálat infrastrukturális fejlesztése

A PROJEKT BEMUTATÁSA
Kedvezményezett neve: Csanádapáca Község Önkormányzata
Projekt címe: Csanádapácai Védőnői Szolgálat infrastrukturális fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 33.913.082 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013

A projekt tartalmának bemutatása:
Csanádapáca településen az Önkormányzat teljes körűen biztosítja a lakosság számára az egészségügyi alapellátásokat. Eszerint háziorvosi és védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat áll helyben a lakosság rendelkezésére.

Jelen projekt keretében a védőnői ellátás fejlesztése történne meg, amely részben az ellátásnak helyet adó épület fejlesztését, átalakítását foglalja magában az előírt követelményeknek és elvárásoknak megfelelően, kisebb részben pedig új eszközök beszerzését.

A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy az épület, amelyben a védőnők dolgoznak közel 35 éve épült, és az azóta eltelt időben csak állagmegóvás történt, átfogó felújításra azonban nem került sor.
Az épület megoldandó problémái, hiányosságai a következők voltak:

• a nyílászárók elavultak, az épület falai és födémje nincs leszigetelve,
• az épület fűtési rendszere cserére, az elektromos hálózat felújításra szorul,
• a padlózatot linóleum fedi, ami az akadálymentesítési előírásoknak nem felel meg,
• a mozgáskorlátozottak és a babakocsik részére kialakított feljáró dőlésszöge és iránya nem megfelelő,
• fedett babakocsi tároló és akadálymentesített mosdó kialakítása szükséges a törvényi előírásoknak megfelelően.

A pályázó Csanádapácai Önkormányzat átfogó célja volt a kormányzati célkitűzésekkel összhangban a település lakosságának az országos átlagnál rosszabb egészségi állapotának javítása. Ezt a célt az Önkormányzat a község védőnői szolgáltatásának fejlesztésével és a méhnyakszűrés feltételeinek megteremtésével kívánta elérni.

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, a betegség megelőzés hozzájárul a település lakossága esetében az egészségi állapot javulásához. A projekt konkrét célja ennek alapján a védőnői szolgáltatásnak helyt adó épület fejlesztése, alkalmassá tétele a meglévő és a kijelölt új feladatokban előírt minimumkövetelmények előírásainak. Ez a feltétele annak, hogy a továbbiakban is a jogszabályban előírtaknak mindenben megfelelő módon védőnői szolgálat működhessen a településen.

A fejlesztés új, korszerű eszközök beszerzését is magában foglalta. A projekt speciális célja volt a település közszolgáltatásainak fejlesztése, minőségük javítása révén a lakosság elégedettségének és ezen keresztül a község népességmegtartó képességének növelése.

A pályázat keretein belül megtörtént az önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása és átalakítása az alábbiak szerint.

 A törvényi előírásoknak megfelelően kialakításra került egy akadálymentesített mosdó, megvalósult az épület teljes külső-belső akadálymentesítése, egy mozgáskorlátozott parkoló kialakítása. A linóleum padlózat cseréje megtörtént. A fő funkcióhoz köthető helyiségekben melegburkolat létesült. A huzamosabb emberi tartózkodásra tervezett helyiségekben jó minőségű, egészségügyi intézményekben használatos melegburkolat (pvc) lett kiépítve, melynek a tisztán tartása is egyszerűbb.

 A babakocsik tárolására használt előszoba váróteremmé alakult át, helyette a külső teraszon lett kialakítva a fedett babakocsi tároló.

 A belső átalakításokon felül további külső-belső felújításokra is sor került. Az épület külső hőszigetelést kapott, megvalósult a nyílászárók teljes cseréje. A fűtési rendszer teljes felújítása is a projekt részét képezte. Az épület fűtését a felújítás után elektromos fűtőszőnyeg, illetve a funkció által megkövetelt helyeken infrapanelek biztosítják

 Megújuló energia hasznosítás keretében 3 kW összteljesítményű napelem lett felszerelve az épület tetejére.

 A fejlesztés új, korszerű eszközök beszerzését is magában foglalta. Ezzel részben az elavult eszközöket cserélték újra, másrészt a védőnői szolgálat esetében az új szolgáltatások és szűrővizsgálatok miatt volt ezekre szükség.

A fejlesztés eredményeként fenntartható és magas színvonalú önkormányzati egészségügyi alapellátást tudnak biztosítani Csanádapáca ellátási területén élő személyek, ellátottak, ellátást igénybe venni kívánók számára.

Az 1. mérföldkőben megvalósult feladatok

Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk. Tervezői nyilatkozattal igazolták, hogy az 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. sz. (HRSZ 2) alatti védőnői rendelő tervezett energetikai felújítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1., 2., és 5. bekezdése szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. Elkészítésre és benyújtásra kerültek a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről az energetikai tanulmány. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag részéről 3 fő kolléga vett részt a projekt megvalósításában és került elszámolásra. A projektmenedzsment szervezet 2017.10.01-től felállításra került.

A Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés tekintetében a Fajlagos költségkimutatás c. dokumentum a szakmai beszámoló keretében benyújtásra került. Az arányosítás ezen projekt esetében nem volt releváns. A Felhívás 3.2. pontjának való megfeleltetés nyilatkozatok benyújtásával bemutatásra került.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfeleltetés megtörtént, melynek igazolása nyilatkozattal lett kezelve. A KTK szerinti ütemezésnek megfelelően a település honlapjáról elérhetővé vált a projekt aloldala, illetve kihelyezésre került a fejlesztés helyszínén a „C” típusú tábla.

Benyújtásra került a védőnői mobil informatikai eszközök rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozat, valamint a méhnyakszűréshez szükséges eszközözök beszerzésére vonatkozó nyilatkozat.

A 2. mérföldkőben megvalósult feladatok

A 2. sz. mérföldkőben került ütemezésre a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése, a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A Csanádapáca Község Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi megállapodása a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013 azonosító számú projekt megvalósítására már aláírásra került és a Támogatási szerződés mellékletét képezi. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vett a projekt megvalósításában.

A támogatási kérelem mellékleteként a tulajdoni lapot már benyújtották, a benne foglaltakban változás nem történt.

A kivitelezésre a beszerzés lefolytatásra, a szerződés megkötésre került. Szintén a 2 sz. mérföldkőbe került ütemezésre a kivitelezési tervdokumentáció, valamint a részletes költségvetés elkészítése. A dokumentumok elkészültek, jelen szakmai beszámoló mellékleteként benyújtásra kerültek. A kiviteli tervdokumentációban bizonyos műszaki-szakmai változások kerültek átvezetésre, melyek egy módosítási igény benyújtása során részletezésre, átvezetésre kerülnek.

A 3. mérföldkőben megvalósult feladatok

Az építési napló megnyitásra került, a munkaterület átadás-átvétele 2018. március 9-én megtörtént. Első ütemben a kivitelező 25%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vett a projekt megvalósításában.

A projekt előrehaladásával Vállalkozó pótmunka elvégzésére irányuló pótmunka költségvetést küldött Megrendelő részére, melyet szöveges indoklással is kiegészített.

Főkedvezményezett a pótmunkát tartalmazó kiegészítést elfogadta és a vállalkozási szerződést módosította. A pótmunka bejelentése az eszközbeszerzést tartalmazó módosítási igény elfogadása után egy módosítási igény keretein belül történt meg.

A 4. mérföldkőben megvalósult feladatok

A kivitelező a mérföldkő során 50%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta.
A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vett a projekt megvalósításában.

Az 5. mérföldkőben megvalósult feladatok


A kivitelező a mérföldkő során 75%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta.
A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vett a projekt megvalósításában.

A 6. mérföldkőben megvalósult feladatok

A kivitelező a mérföldkő során 100%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta. EK indikátor teljesítésének igazolása a beszámolóhoz csatolásra került (NEAK/ÁNTSZ igazolás). A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vett a projekt megvalósításában.