Szociális tüzelő támogatás 2017

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csanádapáca község közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.  

(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

II. A támogatás feltételei

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, nem haladja meg.

(2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg minden 65 életévet betöltött kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni aki

a) közüzemi díj támogatásra, mint települési támogatásra jogosult, vagy

b) aktív korúak ellátására, vagy

c) időskorúak járadékára jogosult vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben részesíthető aki

a) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

b) elmúlt 80 éves,

(5) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. §

(1) A tüzelőanyag támogatás mennyisége maximum 10 q szén lehet háztartásonként.

4. §

(1) A jogosultság és a kérelemben foglaltak tüzelési mód megléte – a kérelmező választása szerint – a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazolása vagy környezettanulmány útján igazolható. 

(2) A környezettanulmány iránti igényt a kérelemnyomtatványon kell feltűntetni.

 5. §

(1) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tüzelőanyag támogatás

a) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely szénnel egyáltalán nem fűthető.

c) annak a kérelmezőnek, akinek az Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtható köztartozása van.

(2) A kérelmeket elbíráló Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság krízishelyzet esetén eltekinthet az e rendelet 2.§ (1) bekezdésben és az 5.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól.

(3) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a szenet nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(4) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

(5) Ha a kérelmező jelen rendelet alapján részére biztosított barnakőszenet értékesíti, akkor 2.600,- Ft + ÁFA/q, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kötelezhető.

III. A támogatás igénylésének menete

6. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3) Az ellátás iránti kérelmeket 2017. november 30. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatalban.

(4) Az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság a tüzelőanyag támogatásra való jogosultságról határozattal dönt.

(5) A döntést követő 15 munkanapon belül, a polgármester gondoskodik a szén kiszállításáról.

(6) A szén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7. §

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

IV. Záró rendelkezések

8. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba és 2018. március 31-én hatályát veszeti.

Csanádapáca, 2017.10.18.

 

         Oláh Kálmán                                                          dr. Lipták Péter

polgármester                                                                jegyző

 

Kihirdetve: 2017.10.20. 

 

dr. Lipták Péter

jegyző

 

 

Fájl: